Video clip

Tỉ giá ngoại tệ

Giá vàng

Vàng
Mua
Bán
SBJ
SJC

Đang truy cập: 85

Tổng truy cập: 19329227

Sản phẩm nổi bật

sơn thơm công nghiệp Lobster 3L Bookmark and Share

- Là loại sơn khô nhanh, có độ bóng cao và bền màu. Với lớp màng bảo vệ vững chắc, sơn thơm công nghiệp Lobster thích hợp dùng cho trang trí các bề mặt bằng kim loại và gỗ. 

- Gia: 17.5L: 1.530.000, 3L: 290.000, 800ML: 80.000

 

I. Hướng dẫn sử dụng:

 

Söû duïng deã daøng vôùi coï hoaëc suùng phun.

Pha loaõng vôùi Lion Lacquer Thinner theo tyû leä 1:1.

Khoâ beà maët trong 4-5 phuùt, thôøi gian hôïp lyù giöõa caùc lôùp sôn 5-10 phuùt, khoâ hoaøn toaøn trong voøng 1 giôø.

 

II. Möùc tieâu toán lyù thuyeát: 45-50 m2/1 gallon/1 lôùp.

 

Beà maët caàn sôn phaûi thaät saïch vaø khoâ hoaøn toaøn, khoâng dính daàu saùp, buïi baån hoaëc taïp chaát, ñoái vôùi vaät söû duïng baèng goã phaûi ñöôïc laøm laùng vaø mòn beà maët.

 

III. Hệ thống sơn đề nghị: Sôn loùt 1 lôùp vôùi LOBSTER PRIMER SURFACE vaø phuû 2-3 lôùp vôùi sôn LOBSTER INDUSTRIAL LACQUER.

 

Bao bì: 18 lít , 3.5 lít , 875 ml

>> Sản phẩm cùng loại